การออกแบบและเทคโนโลยี

  1. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี มี 7 ด้านดังนี้
  2. ระบบทางเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบดังนี้
  3. กระบวนการเทคโนโลยี มี 7 ขั้นตอนดังนี้
  4. สะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม