ทรัพยากรมีอยู่ 7 ด้านดังนี้

  1. คน
  2. ข้􏰁อมูลข่าว􏰀สาร
  3. วัสดุ
  4. เครื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์
  5. พลังงาน
  6. ทุน หรือ ทรัพย์สิน
  7. เวลา