ระบบเทคโนโลยี มี 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. ทรัพยากร
  2. ตัวป้อน
  3. กระบวนการ
  4. ผลผลิต
  5. ปัจจัยที่เอื้อ