อบรมครู

ขณะนี้ สสวท.กำลังจัดทำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระการออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)