เอกสารประกอบการอบรมครูออนไลน์

เครื่องมือช่างพื้นฐานยางอบรมครูออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 หลักสูตรที่ 1

- ใบกิจกรรมที่ 1.1

- เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี

- ใบกิจกรรมท้ายบท บทที่ 2

- เกณฑ์การประเมิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

- ใบกิจกรรมท้ายบท บทที่ 3

- เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

- คู่มือครู บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

- คู่มือครู บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

- คู่มือครู บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

- ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

- ใบกิจกรรม

- การวัดและประเมินผลกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

- ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน

- ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน

- บทความเรื่องกระบวนการ ตอนที่ 1

- บทความเรื่องกระบวนการ ตอนที่ 2

- บทความเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนากับ EDP

- ไม้

- โลหะ

- พลาสติก

- ยาง

- เครื่องมือช่างพื้นฐาน

- ตัวอย่างรายการประเมินและเกณฑ์การประเมิน