เอกสารประกอบการอบรมครูออนไลน์

อบรมครูออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 หลักสูตรที่ 1

– ใบกิจกรรมที่ 1.1

– เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี

– ใบกิจกรรมท้ายบท บทที่ 2

– เกณฑ์การประเมิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

– ใบกิจกรรมท้ายบท บทที่ 3

– เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

– คู่มือครู บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

– คู่มือครู บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

– คู่มือครู บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

– กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

– ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

– ใบกิจกรรม

– การวัดและประเมินผลกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

– ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน

– ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน

– บทความเรื่องกระบวนการ ตอนที่ 1

– บทความเรื่องกระบวนการ ตอนที่ 2

– บทความเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนากับ EDP

– ไม้

– โลหะ

– พลาสติก

– ยาง

– เครื่องมือช่างพื้นฐาน

– ตัวอย่างรายการประเมินและเกณฑ์การประเมิน

อบรมครูออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562 หลักสูตรที่ 1

– เนื้อหาระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

– แนวทางการจัดการเรียนรู้ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

– แนวทางการวัดประเมินผลระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

– เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

– แนวทางการจัดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

– แนวทางการวัดประเมินผล การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

– เนื้อหาผลกระทบของเทคโนโลยี

– แนวทางการจัดการเรียนรู้ผลกระทบของเทคโนโลยี

– แนวทางการวัดประเมินผลผลกระทบของเทคโนโลยี

– บทความเรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตอนที่ 1

– บทความเรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตอนที่ 2

– PPT-1 ม 4 ตอนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

– ตอนที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน บทนำ

– PPT-2 ภาพรวมวีดิทัศน์ ม 4 ตอนที่ 3 ความรู้และทักษะ

– ใบความรู้ตัวอย่างอุปกรณ์

– ใบความรู้เรื่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน

– ใบความรู้เรื่อง เซ็นเซอร์

– ใบความรู้เรื่อง ประเภทและสมบัติของวัสดุ

– ใบความรู้เรื่อง เฟืองและรอก

– ใบความรู้เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ

– PPT-3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1

– ใบกิจกรรมเรื่อง กลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

– ใบกิจกรรมเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

– ใบกิจกรรมเรื่อง เครื่องมือพื้นฐาน

– ใบกิจกรรมเรื่อง สมบัติของวัสดุ

– PPT-4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2

– PPT-5 แนวทางการวัดและประเมินผล ตอนที่ 3

– การวัดและประเมินทักษะ พฤติกรรม

– การวัดและประเมินผล วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

– สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

– ใบความรู้เรื่อง การตั้งคำถาม 5W 1H

– ใบความรู้เรื่อง ตารางวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

– ใบความรู้เรื่อง ผังก้างปลา

– ใบความรู้เรื่อง ภาพร่าง

– ใบความรู้เรื่อง function analysis diagram

– ใบความรู้เรื่อง แผนภูมิแกนต์ (gantt chart)

– ใบความรู้เรื่อง ผังทีชาร์จ

– ใบความรู้เรื่อง แผนที่ความคิด

– คู่มือครู ม 4

– ใบความรู้เรื่อง SCAMPER

– SCAMPER เทคนิคการสร้างความคิดใหม่