ความหมายของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ได้สรุปเป็นแผนภาพการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ได้ดังนี้

แผนภาพแสดงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
แผนภาพแสดงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ