ความหมายของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ได้สรุปเป็นแผนภาพการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ได้ดังนี้

แผนภาพแสดงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
แผนภาพแสดงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>