สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

ประกอบด้วย ธรรมชาติของเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ธรรมชาติของเทคโนโลยี เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น ความหมายของเทคโนโลยี ประโยชน์ของเทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

กระบวนการเทคโนโลยี ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี ช่วยในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
 1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
 2. รวบรวมข้อมูล
 3. เลือกวิธีการ
 4. ออกแบบและปฏิบัติการ
 5. ทดสอบ
 6. ปรับปรุงแก้ไข
 7. ประเมินผล
การออกแบบทางเทคโนโลยี ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น(Product Analysis)
 2. ความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงาน
 3. การใช้ซอฟต์แวร์
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา
 5. การเพิ่มผลผลิต(Productivity)
การใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
 1. การเลือกใช้เทคโนโลยี
 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน
  1. เทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology)
  2. พลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy)
' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>