หลักสูตรขั้นพื้นฐานปี 51

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ สำหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ซึ่งกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระที่ 7 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีนั้น ควรนำกระบวนการในสาระที่ 2 เป็นตัวดำเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระฯ เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วยกัน 4 สาระ ซึ่งสาระการออกแบบและเทคโนโลยี อยู่ในสาระที่ 2 ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

แผนภาพแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนภาพแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนภาพแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>