การจัดอบรมครูแกนนำสสวท ปี 2549 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนซึ่งเนื้อหาในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย

  1. เนื้อหาการบรยาย
  2. การเขียนแผนการสอน
  3. ทดลองฝึกปฏิบัติ
  4. กิจกรรมต่างๆ

รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

  1. ครูประถมศึกษา 74 คน
  2. ครูมัธยมศึกษา 64 คน
  3. ศึกษานิเทศก์ 54 คน

รวม 192 คน

ภาพบรรยากาศ แบ่งเป็นทั้งสิ้น 5 จุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี) 08-10 มี.ค 2549

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี) 15-17 มี.ค 2549

ภาคใต้ (จ.ตรัง) 05-07 เม.ย 2549

ภาคกลาง (จ.กรุงเทพฯ) 20-22 เม.ย 2549

ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 01-03 พ.ค 2549

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>