อบรมแกนนำ สสวท. ปี 2551

ภาพบรรยากาศการอบรมต่างๆแบ่งเป็น 2 รุ่น

 1. รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28 เม.ย 2551 – 01 พ.ค 2551
 2. รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 06 พ.ค 2551 – 09 พ.ค 2551

 

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการอบรมครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

 1. การออกแบบและเทคโนโลยี

 2. โครงงานเทคโนโลยีนั้นสำคัญไฉน

 3. การนำ I I S D T M A ไปใช้

 4. รู้จักองค์ประกอบโครงงานเทคโนโลยี

 5. ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบและเทคโนโลยี

 6. การวิเคราะห์สถานการณ์เทคโนโลยีและปัจจัยรายล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

 7. หลักการออกแบบเบื้องต้นในการสร้างแผ่นนำเสนอผลงานและแบบจำลอง

 8. แนวทางการนำโครงงานเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

รายงานโครงงานเทคโนโลยี(ของครูผู้เข้ารับการอบรม)

 1. รายงานโครงงานเทคโนโลยี รุ่นที่ 1

 2. รายงานโครงงานเทคโนโลยี รุ่นที่ 2

 

ตัวอย่างรายงานโครงงานเทคโนโลยี

 1. Box-Spear

 2. De Pear

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>