การอบรมครูแกนนำ ปี 2547

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน
เนื้อหาการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย
1.เนื้อหาการบรยาย
2.การเขียนแผนการสอน
3.ทดลองฝึกปฏิบัติ
4.กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 110 คน
  2. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 105 คน

รวม 215 คน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม แบ่งเป็นทั้งสิ้น 7 จุด

♣ ภาคเหนือตอนล่าง (จ.พิษณุโลก) 24-26 มี.ค 2547

♣ ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) 31 มี.ค – 02 เม.ย 2547

♣ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จ.อุดรธานี) 10-12 มี.ค 2547

♣ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.อุบลราชธานี) 19-21เม.ย 2547

♣ ภาคกลางและภาคตะวันตก(จ.นครนายก) 26-28เม.ย 2547

♣ ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ (จ.ระยอง) 17-19 มี.ค 2547

♣ ภาคใต้(จ.ตรัง) 09 เม.ย 2547