การอบรมโครงการนําร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา พื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2552

ภาพบรรยากาศการอบรมแต่ละจุด

จุดที่ 1 ศศช.บ้านเหล่าปลาทู อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 พ.ค.52

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเหล่าปลาทูตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดตั้งโดยใช้งบประมาณของโครงการ พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย (ODEP)ให้การศึกษานอกระบบแก่ผู้ใหญ่และเด็กเน้นการศึกษาแบบคิดเป็นทำเป็น เพื่อให้ความรู้และบริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ชาวไทยภูเขา โดยมีการแลกเปลี่ยนบริการที่จำเป็นแก่ชาวไทยภูเขาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและสามารถนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง มีครูประจำศูนย์ 1 คนชื่อครูสันทัต ศิริวัฒน์ สำหรับหมู่บ้านเหล่าปลาทู มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 13 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 56 คน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง

จุดที่ 2 ศศช.บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 19 – 20 พ.ค.52

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีครูประจำศูนย์ 2 คน มีผู้เรียนเด็กจำนวน 15 คน ผู้เรียน ผู้ใหญ่จำนวน 10 คน โดยส่งเสริมผู้เรียนหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการวิถีชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรม มีปรัชญาว่าคิดเป็น แก้ปัญหาได้ สำหรับหมู่บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย มีจำนวนครัวเรือน 15 ครัวเรือนประชากร 52 คน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง นับถือผีและศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทำไร่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ

จุดที่ 3 ศศช. บ้านวาแหมะคี อ.ท่าสองยาง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 21 – 22 พ.ค.52

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านวาแหมะคี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 มีครูประจำศูนย์จำนวน 1 คน มีผู้เรียนเด็กจำนวน 21 คน สำหรับหมู่บ้านวาแหมะคีมีจำนวนครัวเรือน 24 ครัวเรือน ประชากร 148 คน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์นับถือศาสนาพุทธ

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>