เอก􏰀ารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับการงานอาชีพและเทคโนโลยี”

วันที่ 10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา