PowerPoint ประกอบการบรรยายวิชาการ วทร.18 เรื่อง

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ วทร.18

เรื่อง  “หาหัวข้อโครงงานเทคโนโลยีอย่างไร”