ประชุมปฏิบัติการอบรมครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 – 9 พฤษภาคม 2551