ประชุมปฏิบัติการอบรมครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2551 – 1 พฤษภาคม 2551