ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.อุบลราชธานี) 19-21เม.ย 2547