ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี) 15-17 มี.ค 2549