ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) 31 มี.ค – 02 เม.ย 2547