บทความตัวอย่าง

2.1 หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา

งานโฆษณา เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค้ (Creativity) การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดีควรกําหนดวัตถุประสงค์ในการ โฆษณา และการส่งเสริมการตลาดโดยใช้หลัก AIDA MODEL ซึ่งทําให้เกิดผล 4 ประการ ดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา ,2536)

Creative Directors: วิสิทธิ์ ศิริเจริญโชค , นพดล เกียรติขจร
Advertising Agency: Ogilvy & Mather, Bangkok, Thailand

1. Attention..>> สะดุดใจ

การโฆษณาที่ดีต้องสามารถดึงดูดความสนใจ เป็นสิ่งแรกที่งานโฆษณาควรมี เป็นการวัดความรู้สึกครั้งแรกในการเห็นงานโฆษณา

Advertising Agency: JWT, Bangkok, Thailand

2. Interest..>> ความสนใจ

โฆษณาต้องเน้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงผลประโยชน์ ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ เพื่อทําให้เกิด ความสนใจติดตาม

Creative Directors: สันติ สุวรรณวลัยกร
Advertising Agency: McCann Worldgroup, Thailand

3. Desire..>> ความปรารถนา

การเสนอจุดขายที่ชัดเจน แสดงให้เห็นความ แตกต่าง ของการมีสินค้ากับการไม่มีสินค้า หรือความแตกต่าง จากสินค้าประเภทเดียว กัน ทําให้ผู้บริโภคเกิด ความต้องการใน สินค้าหรือบริการนั้น

Chief Creative Officer: สุทธิศักดิ์ สุชาฤทธนนท์
Advertising Agency: BBDO Bangkok, Thailand

4. Action..>> การกระทำ

การโฆษณาต้องเชิญชวนให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้า หมายเกิดพฤติกรรมการตอบสนอง(Action) โดยการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ที่มา : http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/Ad2.html

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>