ผังงาน

ผังงาน
คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งแสดงโดยใช้สัญลักษณ์แทนความหมายว่าขั้นตอนนั้นมีลักษณะการทำงานอย่างไร

สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน

ตัวอย่างของผังงาน วิธีการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

หากเห็นภาพหรือข้อความไม่ชัด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่