สื่อวีดิทัศน์

ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

การถ่ายทอดความคิด

จะปิดไฟหลายดวงพร้อมกันได้อย่างไร

เคล็ดลับไขควง

ส้มเก็บได้นาน

เครื่องบินลอยในอากาศได้อย่างไร