1 การติดตั้งโปรแกรม KidbrightIDE 2 การติดตั้ง FDTI driver 3 การติดตั้ง Plugin Kidbright exten ion...
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานของสสวท วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ...
เอกสารประกอบ "การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์" วันที่ 26 พฤศจิกายน...
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง Science, Technology, Engineering, and Mathematic Education:Preparing tudent for the...