ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงความยากง่ายของกิจกรรมและความเหมาะสมตามวัยเป็นสำคัญ