&nb p; เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินงานของระบบ   มีอยู่ด้วยกัน 7 ด้าน...
การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการลำดับความคิด...