กระบวนการเทคโนโลยี  เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย...