&nb p; เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินงานของระบบ   มีอยู่ด้วยกัน 7 ด้าน...
กระบวนการเทคโนโลยี  เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย...
การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการลำดับความคิด...