ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง