คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

คำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และ สารที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>