ตัวอย่างการสร้างรถของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม