ระบบทางเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบดังนี้

  1. ตัวป้อน (input)
  2. กระบวนการ (process)
  3. ผลผลิต (output)

ซึ่งในบางระบบอาจมี ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)