กระบวนการเทคโนโลยี มี 7 ขั้นตอนดังนี้

  1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
  2. รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาหรือสนองความต้องการ
  3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
  4. ออกแบบและปฏิบัติการ
  5. ทดสอบ
  6. ปรับปรุงและแก้ไข
  7. ประเมินผล