อบรมครู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูแกนนำ
ดังนี้ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมครูแกนนำ
        สาขาเทคโนโลยี รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 5 ปี
• ผ่านหลักสูตรการอบรมครูออนไลน์วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สสวท.
• มีใจรักในการสอน ใฝ่เรียนรู้ และพร้อมรับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำ
สิ่งที่จะได้รับ
• วุฒิบัตรจากการอบรม และการประกาศเกียรติคุณในเวทีต่าง ๆ ของ สสวท.
• การพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ และเพิ่มพูนวิทยฐานะ
ผู้สนใจ กรอกใบสมัครส่งมาที่ สาขาเทคโนโลยี สสวท. 924 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ อีเมล ssuks@ipst.ac.th (นายสยามชัย สุกใส) โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3504 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: 1. สสวท.จะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลังจากปิดรับสมัครแล้ว
        2. กำหนดการอบรมเบื้องต้น อยู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

> ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
> ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่

อบรมครูออนไลน์
        ขณะนี้ สสวท.ได้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 แล้ว จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ผู้สนใจ คลิกที่นี่