“กังหันน้ำชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ” กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

“กังหันน้ำชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ” กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 2

การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 2

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 1

การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 1

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

การร่างภาพ 3 มิติ

การร่างภาพ 3 มิติ

ในการร่างภาพ 3 มิตินั้น นักเรียนสามารถใช้กระดาษกริด 3 มิติ หรือกระดาษไอโซเมตริกกริด (Isometric grid) ซึ่งเป็นกระดาษที่มีเส้นตรงสามแกนตัดกัน คือ แกน X (แกนทแยงขวา) ใช้แทนความกว้าง แกน Y (แกนทแยงซ้าย) ใช้แทนความยาว และแกน Z (แกนตั้ง) ใช้แทนความสูงเกิดเป็นตารางสามเหลี่ยมเพื่อใช้เป็นเส้นร่างกำหนดแนวความกว้าง ความยาว และความสูงของภาพที่จะวาด

ภาพแสดงกระดาษกริด 3 มิติ หรือกระดาษไอโซเมตริกกริด (Isometric Grid)

ส่วนวิธีการใช้กระดาษกริด 3 มิติ คือ ใช้แกนตั้ง (Z) กำหนดความสูงของภาพ จากนั้นใช้แกนทแยงขวา (X) และแกนทแยงซ้าย (Y) กำหนดความกว้างและความยาว โดยอาจเริ่มวาดจากรูปทรงเรขาคณิต แล้วจึงตัดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของภาพให้สมบูรณ์ในภายหลัง ดังนี้

1. กำหนดจุดเริ่มต้นของฐานชิ้นงาน จุดที่ 1

2. กำหนดความกว้างให้เป็นจุดที่ 2 และความยาวให้เป็นจุดที่ 3 และ 4

3. ลากเส้นเชื่อมแต่ละจุดให้มาบรรจบกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพ 2 มิติ (ประกอบด้วย ความกว้างและความยาว) กำหนดให้ภาพ 2 มิติที่ได้นั้นเป็นด้านล่างของชิ้นงาน

4. กำหนดความสูงให้เป็นจุดที่ 5, 6, 7 และ 8 จากนั้นลากเส้นเชื่อมจุดที่ 1 กับ 5
จุดที่ 2 กับ 6 จุดที่ 3 กับ 7 และจุดที่ 4 กับ 8

5. ลากเส้นเชื่อมของจุดที่ 5, 6, 7 และ 8 ให้บรรจบกัน เกิดเป็นภาพ 3 มิติ

แบบฝึกหัด ให้นักเรียนฝึกร่างภาพ 3 มิติ ตามตัวอย่าง ด้วยการใช้กระดาษไอโซเมตริกกริด

1.

2.

ดาวน์โหลด ตารางไอโซเมตริกกริด คลิกที่นี่

หากเห็นข้อความหรือภาพไม่ชัด สามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารได้ที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

Young Pilot Result

ผลการแข่งขัน STEM Young Pilot Challenge 2018

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อ 20 ทีมที่ได้เข้าร่วมค่าย STEM Young Pilot Camp การบินไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

คู่มือครูการออกแบบและเทคโนโลยี

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.1 ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.scimath.org/ebook-technology/item/8284-1-8284

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.4 ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.scimath.org/ebook-technology/item/8285-4

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.2 ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10090-2

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.5 ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10091-5

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 5 คลิกที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>