ภาพไขควงเปรียบเทียบกับล้อและเพลา

ไฟล์ภาพ ไขควงเปรียบเทียบกับล้อและเพลา ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน

คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

คำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และ สารที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ตอนที่ 1 มารู้จักวิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง

ดาวน์โหลดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คลิกที่นี่

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ตัวอย่างหนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้น ม.1

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ตัวอย่างหนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้น ม.4

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

' < เนื้อหาก่อนหน้า
%title ', 'next_text' => ' เนื้อหาถัดไป >
%title ' ); the_post_navigation($args);*/ ?>