ตัวอย่างแผนและกิจกรรม

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมมีลักษณะเป็นแผนประจำหน่วยการเรียนรู้ ผู้ที่นำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ควรปรับเวลาของแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้สอนจริงหรือนำไปเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงเพิ่มเติม และ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในชุมชน ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งนำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงความยากง่ายของกิจกรรมและความเหมาะสมตามวัยเป็นสำคัญ