สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 22 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี...
ได้สรุปเป็นแผนภาพการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ฯ...
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน...
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ...
ประกอบด้วย ธรรมชาติของเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยี...